logo
Nákupný košík

Main menu

Etický kódex

                                      ETICKÝ KÓDEX

spoločnosti InMed Slovakia, s. r. o.

účinný od 01.01.2019

 

Preambula

 

     InMed Slovakia s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) je spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou, predajom a prenájmom, dovozom a vývozom, vykonávaním inštalácie, údržby a opráv zdravotníckych prístrojov a náhradných dielov k zdravotníckym prístrojom pre konečných spotrebiteľov na území Slovenskej republiky.      

     Spoločnosť je s účinnosťou od 1.1.2019 výhradným distribútorom spoločnosti Canon Medical Systems Europe B.V. ktorá je stopercentnou dcérskou spoločnosťou Canon Medical Systems Corporation, japonskej spoločnosti zaoberajúcej sa navrhovaním, výrobou a predajom širokej škály diagnosticko-zobrazovacej medicínskej technológie na celom svete.

     Dôležitým cieľom Spoločnosti je mať zákazníkov, ktorí sú s jej službami spokojní, dôverujú jej a šíria ďalej jej dobré meno pretože korektnosť, dôveryhodnosť a dobré meno sú jej najdôležitejšími hodnotami.

     Všetci zamestnanci sú povinní konať v súlade s týmto Etickým kódexom, zachovávať vysoký morálny a etický štandard v obchodných vzťahoch,  utvárať pracovné  prostredie hodné dôvery a úcty a netolerovať správanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem Spoločnosti.

Účel a cieľ Etického kódexu

     Etický kódex predstavuje súhrn etických princípov, noriem a požiadaviek, ktoré sú záväzné pre každého, kto prijíma vízie a princípy Spoločnosti konkretizáciou jej etických hodnôt.

 

     Etický kódex vymedzuje hranice, ktoré by sme nemali prekračovať a stanovuje zásady správania sa v súlade s platnými právnymi predpismi, uznávanými hodnotami a určuje vzťahy k vonkajšiemu prostrediu. Zaväzuje tak každého zamestnanca Spoločnosti nielen odbornosťou, ale aj dodržiavaním princípov podnikateľskej etiky a prijatím morálnej zodpovednosti za svoje konanie.

     Cieľom Etického kódexu je zvýšiť morálny štandard správania sa zamestnancov Spoločnosti a podporiť etický rozvoj Spoločnosti.

 

Základné princípy Spoločnosti

     Uznávame základné ľudské práva a etické zásady ako je bezúhonnosť, čestnosť, dôvera, úcta, ľudskosť, tolerancia a zodpovednosť. Pevnými princípmi Spoločnosti sú preto predovšetkým:

 • kvalita, profesionalita a odbornosť pri realizácii pracovných postupov ako aj pri komunikácii so zákazníkmi,
 • dodávanie produktov a služieb, ktoré uspokojujú potreby a požiadavky zákazníkov a sú v súlade so zákonmi, nariadeniami a zmluvami,
 • zodpovedné a korektné správanieSpoločnosti,
 • etické obchodné postupy a férová hospodárskasúťaž,
 • ochrana a starostlivosť o životnéprostredie

     Pracujeme v súlade s právnymi predpismi, princípmi Spoločnosti ako aj etickým kódexom spoločnosti Canon Medical Systems. V situáciách, ktoré neupravuje žiaden právny rámec ani obmedzenie, uplatňujeme rovnako vysoký štandard správania, aký by sme očakávali od ostatných. Za svoje správanie, eticky a právne korektné konanie nesú všetci zamestnanci individuálnu zodpovednosť.

Spoločnosť v podnikateľskom prostredí

 

     Zodpovedným konaním a dodržiavaním zásad hospodárskej súťaže podporujeme ekonomicky zdravé a prosperujúce podnikateľské prostredie. Za svoju činnosť nesieme zodpovednosť voči prostrediu, v ktorom pôsobíme, voči svojim zamestnancom, obchodným partnerom a verejnosti ako takej.

     V rámci svojho vplyvu presadzujeme, aby naši obchodní partneri, dodávatelia, zástupcovia dodržiavali princípy stanovené v našom Etickom kódexe.

Spoločnosť a zamestnanci

     Spoločnosť odsudzuje diskrimináciu pri prijímaní, vzdelávaní, hodnotení a uvoľňovaní zamestnancov, nevyužíva nútenú alebo otrockú prácu ani iné formy nedobrovoľnej práce, odmieta   nelegálne   zamestnávanie,    netoleruje   žiadnu   formu    protiprávnej    diskriminácie a obťažovania, či už v podobe psychického, fyzického násilia alebo sexuálneho obťažovania v akejkoľvek forme, ktoré sú zároveň zakázané. Rovnako je zakázaná akákoľvek forma ohovárania, intrigovania, osočovania, ponižovania, šikanovania, ako aj používania neslušných výrazov.

 

     Spoločnosť ďalej vo vzťahu k zamestnancovi:

 • dôsledne rešpektuje ľudské práva a všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na činnosť zamestnancov a vnútorné predpisy Spoločnosti,
 • rešpektuje základné práva a to právo na slobodu, združovania sa a právo zapájať sa do kolektívneho vyjednávania v rámcipredpisov,
 • zabezpečuje ochranu zdravia pri práci a vytváranie vhodných a bezpečných pracovných podmienok prezamestnanca,
 • uplatňuje princíp spravodlivého odmeňovania podľa kvality, odbornosti a množstva vykonanejpráce,
 • poskytuje zamestnancom možnosť školení a vzdelávania, ktoré podporujú ich pracovný rozvoj,
 • nezasahuje do súkromného a rodinného života zamestnanca, poskytuje rovné príležitosti všetkým bez ohľadu na ich rasu, farbu pleti, pohlavie, národnosť, náboženské vyznanie, etnickú príslušnosť, či inú odlišujúcu charakteristiku.

     Zamestnanec vo vzťahu k Spoločnosti:

 • usiluje o dobré meno Spoločnosti kvalitnou prácou, slušným, korektným a zodpovedným prístupom k zákazníkom, dodávateľom a obchodným partnerom a nepodniká žiadne kroky, ktoré by mohli dobré meno spoločnosti poškodiť a tým jej spôsobiť ekonomickú prípadne inú ujmu či stratu,
 • zachováva tejto Spoločnosti, ktorá ho zamestnáva, vernosť, rešpektuje vlastníkov Spoločnosti, chráni vlastníctvo Spoločnosti, ctí si a ochraňuje vonkajšie symboly Spoločnosti ako názov, logo a pod.,
 • pri používaní zvereného majetku a prostriedkov pre výkon svojich pracovných povinností dodržiava stanovené pravidlá, aby bola zabezpečená ochrana pred jeho znehodnotením a odcudzením,
 • plní svoje pracovné povinnosti svedomito, kvalitne a v plnom rozsahu podľa pracovnej zmluvy a pracovných príkazov vedúcich pracovníkov Spoločnosti,
 • dodržiava zásady bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi ako aj ochrany životného prostredia,
 • plne rešpektuje rozhodnutia vedúcich pracovníkov a nespochybňuje ich ani v prípade iného názoru na ich správnosť, opodstatnenosť, efektívnosť a pod.,
 • prípadné kritické pripomienky k rozhodnutiam vedenia Spoločnosti tlmočí kultivovane v súkromnom rozhovore svojmu nadriadenému a nešíri ich v okruhu svojich spolupracovníkov alebo mimo rámec Spoločnosti. Zároveň ale v dobrej vôli poukazuje na nedostatky a podieľa sa na ich odstránení,
 • snaží sa zvyšovať si svoju kvalifikáciu a odborné znalosti a to sústavným sebavzdelávaním ako aj Spoločnosťou financovanou účasťou na školeniach alebo kurzoch.
 • nesmie si pre vlastnú potrebu a prospech privlastniť žiadne finančné prostriedky, zdroje alebo majetok Spoločnosti a ani vedome nesmie napomáhať k tomu, aby tak urobil niekto iný,
 • dopravné a komunikačné prostriedky Spoločnosti ako napr. autá, telefóny, internet a pod. využíva len na pracovné účely, pre akékoľvek využitie na súkromné účely si vyžiada súhlas vedúceho pracovníka.

Zamestnanec vo vzťahu k ostatným zamestnancom:

 • sa správa voči svojim spolupracovníkom zdvorilo a s úctou a tým pomáha budovať atmosféru vzájomnej dôvery, úcty, spolupráce a kolegiality medzi všetkými pracovníkmi spoločnosti,
 • uznáva slušné správanie a vzájomnú úctu medzi pracovníkmi bez rozdielu na ich pracovné zaradenie.

Korupcia a dary

S výnimkou reklamných firemných darov nie je povolené prijímať, poskytovať alebo požadovať akékoľvek dary, pohostenia a iné pozornosti či výhody, ktorými by sme obchodných partnerov alebo potenciálnych obchodných partnerov navádzali na korupciu alebo iné nelegálne a neetické konanie; obdobne aj navádzať iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti a pri výkone našej práce. Rovnako je dôležité predchádzať konfliktu záujmov.

 

Životné prostredie

Všetci zamestnanci Spoločnosti sú povinní pracovať v súlade so zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa ochrany životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na ich pracovisko. Našimi podnikateľskými aktivitami vplývame na životné prostredie a preto sa zaväzujeme zlepšovať

 

naše pôsobenie na životné prostredie prostredníctvom preventívnych opatrení a používať technológie priateľské voči životnému prostrediu.

Prostredníctvom interných auditov a rizikového manažmentu systematicky identifikujeme a hodnotíme možné ekologické podnety. Prijímaním nápravných opatrení eliminujeme ich dopady a stále pracujeme na zlepšovaní nášho environmentálneho správania sa a na zvyšovaní efektivity našich zdrojov.

S cieľom neustáleho zlepšovania environmentálneho riadenia, zapájame do tohto procesu aj našich subdodávateľov a partnerov.

Porušenie Etického kódexu

 

Porušenia Etického kódexu sú považované za porušenia pracovnej disciplíny, ktoré sa budú posudzovať a sankcionovať v zmysle interných a právnych predpisov; tým nie je dotknuté konanie orgánov činných v trestnom konaní.

Zamestnanec Spoločnosti je povinný oznámiť porušenie Etického kódexu svojmu priamemu nadriadenému alebo ďalšiemu vyššiemu nadriadenému podľa organizačnej štruktúry. Oznámenie možno urobiť ústne, písomne, e-mailom alebo telefonicky. Príslušný nadriadený je povinný zaoberať sa hlásením a prijať riešenie v súlade so svojimi kompetenciami, resp. postúpiť vec konateľovi spoločnosti na posúdenie a prípadné doriešenie vo vedení Spoločnosti. Úmyselné nepravdivé oznámenie porušenia Etického kódexu so zámerom poškodiť určitú osobu, sa posudzuje ako porušenie Etického kódexu.


Všetky práva vyhradené - www.inmed.sk | Cookies
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT

© Všetky práva vyhradené - www.inmed.sk | Cookies

Nastavenie súborov cookies
Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Radi by sme tiež využívali dobrovoľné cookies (non-essential), ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky. Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas.
Informácie o cookies
Súhlasím Prispôsobiť Odmietnúť
Naspäť
Podrobné nastavenie cookies
Súbory cookie používame na zabezpečenie základných funkcií stránky a na zlepšenie vášho používateľského zážitku. Svoj súhlas pre každú kategóriu môžete kedykoľvek zmeniť.
Nevyhnutné cookies
 
Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú najmä na uchovávanie Vašich produktov v košíku, zobrazovanie obľúbených výrobkov, nastavenie Vašich preferencií a nákupného procesu. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.
Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu a počet návštev našej webovej stránky.
Marketingové cookies
 
Marketingové cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami na prispôsobenie zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli čo najzaujímavejšie.
Povoliť všetky Povoliť zvolené Odmietnúť
Uložiť Odmietnúť