Etický kódex

                                      ETICKÝ KÓDEX

spoločnosti InMed Slovakia, s. r. o.

účinný od 01.01.2019

 

Preambula

 

     InMed Slovakia s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) je spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou, predajom a prenájmom, dovozom a vývozom, vykonávaním inštalácie, údržby a opráv zdravotníckych prístrojov a náhradných dielov k zdravotníckym prístrojom pre konečných spotrebiteľov na území Slovenskej republiky.      

     Spoločnosť je s účinnosťou od 1.1.2019 výhradným distribútorom spoločnosti Canon Medical Systems Europe B.V. ktorá je stopercentnou dcérskou spoločnosťou Canon Medical Systems Corporation, japonskej spoločnosti zaoberajúcej sa navrhovaním, výrobou a predajom širokej škály diagnosticko-zobrazovacej medicínskej technológie na celom svete.

     Dôležitým cieľom Spoločnosti je mať zákazníkov, ktorí sú s jej službami spokojní, dôverujú jej a šíria ďalej jej dobré meno pretože korektnosť, dôveryhodnosť a dobré meno sú jej najdôležitejšími hodnotami.

     Všetci zamestnanci sú povinní konať v súlade s týmto Etickým kódexom, zachovávať vysoký morálny a etický štandard v obchodných vzťahoch,  utvárať pracovné  prostredie hodné dôvery a úcty a netolerovať správanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem Spoločnosti.

Účel a cieľ Etického kódexu

     Etický kódex predstavuje súhrn etických princípov, noriem a požiadaviek, ktoré sú záväzné pre každého, kto prijíma vízie a princípy Spoločnosti konkretizáciou jej etických hodnôt.

 

     Etický kódex vymedzuje hranice, ktoré by sme nemali prekračovať a stanovuje zásady správania sa v súlade s platnými právnymi predpismi, uznávanými hodnotami a určuje vzťahy k vonkajšiemu prostrediu. Zaväzuje tak každého zamestnanca Spoločnosti nielen odbornosťou, ale aj dodržiavaním princípov podnikateľskej etiky a prijatím morálnej zodpovednosti za svoje konanie.

     Cieľom Etického kódexu je zvýšiť morálny štandard správania sa zamestnancov Spoločnosti a podporiť etický rozvoj Spoločnosti.

 

Základné princípy Spoločnosti

     Uznávame základné ľudské práva a etické zásady ako je bezúhonnosť, čestnosť, dôvera, úcta, ľudskosť, tolerancia a zodpovednosť. Pevnými princípmi Spoločnosti sú preto predovšetkým:

 • kvalita, profesionalita a odbornosť pri realizácii pracovných postupov ako aj pri komunikácii so zákazníkmi,
 • dodávanie produktov a služieb, ktoré uspokojujú potreby a požiadavky zákazníkov a sú v súlade so zákonmi, nariadeniami a zmluvami,
 • zodpovedné a korektné správanieSpoločnosti,
 • etické obchodné postupy a férová hospodárskasúťaž,
 • ochrana a starostlivosť o životnéprostredie

     Pracujeme v súlade s právnymi predpismi, princípmi Spoločnosti ako aj etickým kódexom spoločnosti Canon Medical Systems. V situáciách, ktoré neupravuje žiaden právny rámec ani obmedzenie, uplatňujeme rovnako vysoký štandard správania, aký by sme očakávali od ostatných. Za svoje správanie, eticky a právne korektné konanie nesú všetci zamestnanci individuálnu zodpovednosť.

Spoločnosť v podnikateľskom prostredí

 

     Zodpovedným konaním a dodržiavaním zásad hospodárskej súťaže podporujeme ekonomicky zdravé a prosperujúce podnikateľské prostredie. Za svoju činnosť nesieme zodpovednosť voči prostrediu, v ktorom pôsobíme, voči svojim zamestnancom, obchodným partnerom a verejnosti ako takej.

     V rámci svojho vplyvu presadzujeme, aby naši obchodní partneri, dodávatelia, zástupcovia dodržiavali princípy stanovené v našom Etickom kódexe.

Spoločnosť a zamestnanci

     Spoločnosť odsudzuje diskrimináciu pri prijímaní, vzdelávaní, hodnotení a uvoľňovaní zamestnancov, nevyužíva nútenú alebo otrockú prácu ani iné formy nedobrovoľnej práce, odmieta   nelegálne   zamestnávanie,    netoleruje   žiadnu   formu    protiprávnej    diskriminácie a obťažovania, či už v podobe psychického, fyzického násilia alebo sexuálneho obťažovania v akejkoľvek forme, ktoré sú zároveň zakázané. Rovnako je zakázaná akákoľvek forma ohovárania, intrigovania, osočovania, ponižovania, šikanovania, ako aj používania neslušných výrazov.

 

     Spoločnosť ďalej vo vzťahu k zamestnancovi:

 • dôsledne rešpektuje ľudské práva a všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na činnosť zamestnancov a vnútorné predpisy Spoločnosti,
 • rešpektuje základné práva a to právo na slobodu, združovania sa a právo zapájať sa do kolektívneho vyjednávania v rámcipredpisov,
 • zabezpečuje ochranu zdravia pri práci a vytváranie vhodných a bezpečných pracovných podmienok prezamestnanca,
 • uplatňuje princíp spravodlivého odmeňovania podľa kvality, odbornosti a množstva vykonanejpráce,
 • poskytuje zamestnancom možnosť školení a vzdelávania, ktoré podporujú ich pracovný rozvoj,
 • nezasahuje do súkromného a rodinného života zamestnanca, poskytuje rovné príležitosti všetkým bez ohľadu na ich rasu, farbu pleti, pohlavie, národnosť, náboženské vyznanie, etnickú príslušnosť, či inú odlišujúcu charakteristiku.

     Zamestnanec vo vzťahu k Spoločnosti:

 • usiluje o dobré meno Spoločnosti kvalitnou prácou, slušným, korektným a zodpovedným prístupom k zákazníkom, dodávateľom a obchodným partnerom a nepodniká žiadne kroky, ktoré by mohli dobré meno spoločnosti poškodiť a tým jej spôsobiť ekonomickú prípadne inú ujmu či stratu,
 • zachováva tejto Spoločnosti, ktorá ho zamestnáva, vernosť, rešpektuje vlastníkov Spoločnosti, chráni vlastníctvo Spoločnosti, ctí si a ochraňuje vonkajšie symboly Spoločnosti ako názov, logo a pod.,
 • pri používaní zvereného majetku a prostriedkov pre výkon svojich pracovných povinností dodržiava stanovené pravidlá, aby bola zabezpečená ochrana pred jeho znehodnotením a odcudzením,
 • plní svoje pracovné povinnosti svedomito, kvalitne a v plnom rozsahu podľa pracovnej zmluvy a pracovných príkazov vedúcich pracovníkov Spoločnosti,
 • dodržiava zásady bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi ako aj ochrany životného prostredia,
 • plne rešpektuje rozhodnutia vedúcich pracovníkov a nespochybňuje ich ani v prípade iného názoru na ich správnosť, opodstatnenosť, efektívnosť a pod.,
 • prípadné kritické pripomienky k rozhodnutiam vedenia Spoločnosti tlmočí kultivovane v súkromnom rozhovore svojmu nadriadenému a nešíri ich v okruhu svojich spolupracovníkov alebo mimo rámec Spoločnosti. Zároveň ale v dobrej vôli poukazuje na nedostatky a podieľa sa na ich odstránení,
 • snaží sa zvyšovať si svoju kvalifikáciu a odborné znalosti a to sústavným sebavzdelávaním ako aj Spoločnosťou financovanou účasťou na školeniach alebo kurzoch.
 • nesmie si pre vlastnú potrebu a prospech privlastniť žiadne finančné prostriedky, zdroje alebo majetok Spoločnosti a ani vedome nesmie napomáhať k tomu, aby tak urobil niekto iný,
 • dopravné a komunikačné prostriedky Spoločnosti ako napr. autá, telefóny, internet a pod. využíva len na pracovné účely, pre akékoľvek využitie na súkromné účely si vyžiada súhlas vedúceho pracovníka.

Zamestnanec vo vzťahu k ostatným zamestnancom:

 • sa správa voči svojim spolupracovníkom zdvorilo a s úctou a tým pomáha budovať atmosféru vzájomnej dôvery, úcty, spolupráce a kolegiality medzi všetkými pracovníkmi spoločnosti,
 • uznáva slušné správanie a vzájomnú úctu medzi pracovníkmi bez rozdielu na ich pracovné zaradenie.

Korupcia a dary

S výnimkou reklamných firemných darov nie je povolené prijímať, poskytovať alebo požadovať akékoľvek dary, pohostenia a iné pozornosti či výhody, ktorými by sme obchodných partnerov alebo potenciálnych obchodných partnerov navádzali na korupciu alebo iné nelegálne a neetické konanie; obdobne aj navádzať iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti a pri výkone našej práce. Rovnako je dôležité predchádzať konfliktu záujmov.

 

Životné prostredie

Všetci zamestnanci Spoločnosti sú povinní pracovať v súlade so zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa ochrany životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na ich pracovisko. Našimi podnikateľskými aktivitami vplývame na životné prostredie a preto sa zaväzujeme zlepšovať

 

naše pôsobenie na životné prostredie prostredníctvom preventívnych opatrení a používať technológie priateľské voči životnému prostrediu.

Prostredníctvom interných auditov a rizikového manažmentu systematicky identifikujeme a hodnotíme možné ekologické podnety. Prijímaním nápravných opatrení eliminujeme ich dopady a stále pracujeme na zlepšovaní nášho environmentálneho správania sa a na zvyšovaní efektivity našich zdrojov.

S cieľom neustáleho zlepšovania environmentálneho riadenia, zapájame do tohto procesu aj našich subdodávateľov a partnerov.

Porušenie Etického kódexu

 

Porušenia Etického kódexu sú považované za porušenia pracovnej disciplíny, ktoré sa budú posudzovať a sankcionovať v zmysle interných a právnych predpisov; tým nie je dotknuté konanie orgánov činných v trestnom konaní.

Zamestnanec Spoločnosti je povinný oznámiť porušenie Etického kódexu svojmu priamemu nadriadenému alebo ďalšiemu vyššiemu nadriadenému podľa organizačnej štruktúry. Oznámenie možno urobiť ústne, písomne, e-mailom alebo telefonicky. Príslušný nadriadený je povinný zaoberať sa hlásením a prijať riešenie v súlade so svojimi kompetenciami, resp. postúpiť vec konateľovi spoločnosti na posúdenie a prípadné doriešenie vo vedení Spoločnosti. Úmyselné nepravdivé oznámenie porušenia Etického kódexu so zámerom poškodiť určitú osobu, sa posudzuje ako porušenie Etického kódexu.© Všetky práva vyhradené - www.inmed.sk

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam